• Course Three 161st to 165th week

  21. June 2021 Svenja

  Sirsasana and cycle (184 to 218)Urdhva Kukkutasana (419)Bakasana (410)Parsva Bakasana (412)Galavasana (427 and 428)Ekapada Galavasana (432 and 433)Dwi Pada Koundinyasana (438)Ekapada Koundinyasana (441)Adho Mukha Vrksasana (359)Pincha Mayurasana (357)finishing each asana withViparita Chakrasana (488 to 499)Astavakrasana (342 and 343)Bhujapidasana (348)Vasisthasana (398)Visvamitrasana (403)Sarvangasana and cycle (234 to 271)Paschimottanasana (160)Kurmasana and Supta Kurmasana (363-4 and 368)Ekapada Sirsasana and…

  Read more
 • Course Three 146th to 155th week

  31. May 2021 Svenja

  Sirsasana and cycle (184 to 218)Urdhva Kukkutasana (419)Bakasana (410)Parsva Bakasana (412)Galavasana (427 and 428)Eka Pada Galavasana (432 and 433)Adho Mukha Vrksasana (359)Pincha Mayurasana (357)finishing these asanas with Viparita Chakrasana (488 to 499)Vasisthasana (398)Kasyapasana (399 and 400)Visvamitrasana (403)Salamba Sarvangasana and cycle (234 to 271 inclusive) ofUttana Padma Mayurasana (267)Supta Padangusthasana (285 to 287)Paschimottanasana (160)Kurmasana and Supta…

  Read more
 • Course Three 143rd to 145th week

  24. May 2021 Svenja

  Sirsasana and cycle (184 to 218)Urdhva Kukkutasana (419)Bakasana (410) from Sirsasana II (192)Parsva Bakasana (412)Galavasana (427 and 428)Adho Mukha Vrksasana (359)Pincha Mayurasana (357)Mayurasana (354)Vasisthasana (398)Kasyapasana (399 and 400)Visvamitrasana (403)Salamba Sarvangasana and cycle (234 to 271 except 267)Supta Padangusthasana (285 to 287)Paschimottanasana (160)Kurmasana and Supta Kurmasana (363-364 and 368)Yoganidrasana (391)Ekapada Sirsasana (371)Skandasana (372)Bhairavasana (375)Kalabhairavasana (378)Durvasasana (383)Ruchikasana…

  Read more
 • Course Three 137th to 142nd week

  13. May 2021 Svenja

  Sirsasana and cycle (184 to 218)Urdhva Kukkutasana (419)Bakasana (410) from Sirsasana II (192)Parsva Bakasana (412)Galavasana (427 and 428)Adho Mukha Vrksasana (359)Pincha Mayurasana (357)Mayurasana (354)Vasisthasana (398)Kasyapasana (399 and 400)Visvamitrasana (403)Salamba Sarvangasana and cycle (234 to 271 except 267)Supta Padangusthasana (285 to 287)Paschimottanasana (160)Kurmasana and Supta Kurmasana (363-364 and 368)Yoganidrasana (391)Ekapada Sirsasana (371)Skandasana (372)Bhairavasana (375)Kalabhairavasana (378)Durvasasana (383)Ruchikasana…

  Read more
 • Course Three 126th to 130th week

  13. May 2021 Svenja

  Sirsasana and cycle (184 to 218)Urdhva Kukkutasana (419)Bakasana (410) from Sirsasana II (192)Adho Mukha Vrksasana (359)Pincha Mayurasanafollowing these four asanas with Urdhva Dhanurasana (486)Viparita Chakrasana (488 to 499)Bhujapidasana (348)Astavakrasana (342-343)Mayurasana (354)Hamsasana (356)Vasisthasana (398)Kasyapasana (399-400)Visvamitrasana (403)Sarvangasana and cycle (234 to 271 except 267)Supta Padangusthasana (285 to 287)Paschimottanasana (160)Kurmasana and Supta Kurmasana (363-364 and 368)Yoganidrasana (391)Ekapada Sirsasana…

  Read more
 • Course Three 109th to 125th week

  13. May 2021 Svenja

  Sirsasana and cycle (184 to 218)Sarvangasana and cycle (234 to 271 except 267)Supta Padangusthasana ( 285 to 287)Paschimottanasana (160)Kurmasana and Supta Kurmasana (363- 364 and 368)Yoganidrasana (391)Ekapada Sirsasana (371)Bhairavasana (375)Skandasana (372)Chakorasana (379 and 380)Pincha Mayurasana (357)Sayanasana (358)Mayurasana (354)Hamsasana (356)Bhujapidasana (348)Bakasana (406)Adhomukha Vrksasana (359)Vasisthasana (398)Visvamitrasana (403)Urdhva Dhanurasana (486) for 8 times, stretching the legs and arms…

  Read more
 • Course Three 101st to 108th week

  12. April 2021 Svenja

  Sirsasana and cycle (184 to 218)Sarvangasana and cycle (234 to 271 except 267)Supta Padangusthasana ( 285 to 287)Paschimottanasana (160)Kurmasana and Supta Kurmasana (363- 364 and 368)Yoganidrasana (391)Ekapada Sirsasana (371)Bhairavasana (375)Skandasana (372)Chakorasana (379 and 380)Pincha Mayurasana (357)Sayanasana (358)Mayurasana (354)Hamsasana (356)Bhujapidasana (348)Bakasana (406)Adhomukha Vrksasana (359)Vasisthasana (398)Visvamitrasana (403)Urdhva Dhanurasana (486) for 8 times, stretching the legs and arms…

  Read more
 • Course Three 95th to 100th week

  5. April 2021 Svenja

  Sirsasana and cycle (184 to 218)Sarvangasana and cycle (234 to 271 except 267)Supta Padangusthasana ( 285 to 287)Paschimottanasana (160)Kurmasana and Supta Kurmasana (363- 364 and 368)Yoganidrasana (391)Ekapada Sirsasana (371)Bhairavasana (375)Skandasana (372)Chakorasana (379 and 380)Pincha Mayurasana (357)Sayanasana (358)Mayurasana (354)Hamsasana (356)Bhujapidasana (348)Bakasana (406)Adhomukha Vrksasana (359)Vasisthasana (398)Visvamitrasana (403)Urdhva Dhanurasana (486) for 8 times, stretching the legs and arms…

  Read more
 • Course Three 85th to 90th week

  29. March 2021 Svenja

  Sirsasana and cycle (184 to 218)Sarvangasana and cycle (234 to 271 except 267)Jatara Parivartanasana (275)Urdhva Prasarita Padasana (276 to 279)Supta Padangusthasana ( 285 to 287)Anantasana (290)Janu Sirsasana (127)Parivrtta Janu Sirsasana (132)Ardha Baddha Padma Paschimottanasana (135)Triang Mukhaikapada Paschimottanasana (139)Krounchasana (141 and 142)Marichyasana I ( 144)Paschimottanasana (160)Parivrtta Paschimottanasana (165)Upavsitha Konasana (151)Baddha Konasana (102)Baddha Padmasana (118)Yoga Mudrasana (120)Kukkutasana…

  Read more
 • Course Three 79 th to 84th week

  21. March 2021 Svenja

  Sirsasana and cycle (184 to 218 except 192, 194-195, 198, 200-201)Sarvangasana and cycle (234 to 271 except 267)Paschimottanasana (160)Kurmasana and Supta Kurmasana (363- 364 and 368)Ekapada Sirsasana (371)Skandasana (372)Bhairavasana (375)Yoganidrasana (391)Bhujapidasana (348)Bakasana (406)Astavakrasana (342 and 343)Adhomukha Vrksasana (359)Pincha Mayurasana (357)Mayurasana (354)Marichyasana III (303 and 304)Ardha Matsyendrasana I (311 and 312)Pasasana (328 and 329)Ardha Matsyendrasana II…

  Read more
1 2 3