Date:May 01, 2017

BKS Iyengar Parivrtta Trikonasana

BKS Iyengar Parivrtta Trikonasana, 2016, Tinte auf Papier, 29,7 x 21cm