Date:May 02, 2017

BKS Iyengar Sirsasana

BKS Iyengar Sirsasana, 2016, Tinte auf Papier, 29,7 x 21 cm