11 Hips and seating poses

14. November 2022

Tadasana
Urdhva Hastasana
Vriksasana
Garudasana
Utkatasana
Parighasana
Svastikasana
Parvatasana in Svastikasana
Adho Mukha Virasana
Virasana
Baddha Konasana
Bharadvajasana I
Salamba Sarvangasana
Halasana
Eka Pada Sarvangasana
Parsvaikapada Sarvangasana
Halasana
Urdhva Prasarita Padasana
Savasana

Prev Post Next Post