8 Sequenz zur Entspannung

3. Oktober 2022

Setubandha Sarvangasana – über dem Polster
Uttanasana – Baddha Hasta
Adho Mukha Svanasana
Virasana
Parvatasana in Virasana
Janu Sirsasana – konkaver Rücken
Jannu Sirsana
Triangaikapada Paschimottanasana – konkaver Rücken
Triangaikapada Paschimottanasana
Paschimottanasana
Salamba Sarvangasana
Halasana
Viparita Karani

Prev Post Next Post